Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 134548

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- praca w terenie,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania, w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przygotowuje w tych sprawach decyzje.
 • Przeprowadza kontrole w zakresie spraw związanych z nadzorem wojewody nad zadaniami z zakresu komunikacji i transportu drogowego w celu stwierdzenia prawidłowości stosowania prawa oraz na miejscu realizacji zadań w ramach Rządowego funduszu rozwoju dróg w celu potwierdzenia prawidłowości wydatkowania środków z dofinansowania.
 • Weryfikuje pod względem formalno-prawnym wnioski o dofinansowanie, przygotowuje projekty umów/aneksów o dofinansowanie zadania w celu podpisania przez strony, przeprowadza formalną i merytoryczną weryfikację wniosków o wypłatę dofinansowania składanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Rządowego funduszu rozwoju dróg w celu sporządzenia dyspozycji wypłaty przyznanych środków z funduszu.
 • Prowadzi sprawy związane z ośrodkami szkolenia kierowców wykonujących przewozy drogowe, w celu właściwego ich funkcjonowania oraz zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi przepisami.
 • Wspomaga obsługę komisji wojewódzkiej w trakcie trwania naborów wniosków do dofinansowania z Rządowego funduszu rozwoju dróg w celu sprawnego wykonywania prac przez komisję.
 • Prowadzi sprawy dotyczące udzielania dopłat ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz sporządza informacje, plany, opracowania i sprawozdania z zakresu Funduszu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy o transporcie drogowym
 • znajomość ustawy o kierujących pojazdami
 • znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • znajomość ustawy o drogach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi
 • znajomość ustawy o Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, w zakresie: Dział I, Rozdział 5 – Zasady gospodarowania środkami publicznymi - art. od 42 do 53
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zarządzania ruchem na drogach i bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • przeszkolenie w zakresie rozliczania dofinansowania z Rządowego funduszu rozwoju dróg oraz dotacji z budżetu państwa
 • prawo jazdy, co najmniej kat. B
 • co najmniej 1 rok pracy w administracji publicznej, doświadczenie w obszarze związanym z komunikacją lub zarządzaniem ruchem drogowym, doświadczenie w kontrolach, wiedza specjalistyczna dotycząca inwestycji drogowych realizowanych przez jst.
APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Monter - instalator

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Ostróda

  wykonywanie, konserwacja, remontowanie i naprawa telekomunikacyjnych linii kablowych ziemnych i kanałowych. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Uprawnienia: prawo jazdy kat. B Wymagania inne:

 • Magazynier

  Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Lidzbark Warmiński

  Zgodnie z programem stażu Wymagania inne:

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE