Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 134786

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole dotyczące udzielania zamówień publicznych w tym badanie zachowania zasady konkurencyjności oraz kontrole ex-ante i ex-post postępowań o udzielanie zamówień publicznych realizowanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych w celu potwierdzania ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami Programów oraz umową o dofinansowanie projektu. Wystawia dokument potwierdzający zakończenie kontroli w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2021- 2027 oraz w Programie Litwa-Polska 2021-2027;
 • Współuczestniczy w kontrolach na miejscu realizacji projektu, w tym sporządza informacje pokontrolne i zalecenia pokontrolne w celu potwierdzenia faktycznej i prawidłowej realizacji projektów, monitoruje wykonanie zaleceń pokontrolnych, przeprowadza kontrole na zakończenie realizacji projektu służące sprawdzeniu kompletności dokumentów potwierdzających właściwą ścieżkę audytu w odniesieniu do zamówień publicznych i zasady konkurencyjności;
 • Działania wspierające Krajowych Kontrolerów podczas przeprowadzania weryfikacji raportów oraz udzielanie beneficjentom informacji uzgodnionych z Kontrolerem w celu wsparcia bieżącej pracy Krajowych Kontrolerów Programów Interreg Południowy Bałtyk oraz Interreg Litwa-Polska;
 • Współpracuje z beneficjentami, innymi instytucjami, w tym kontrolerami krajowymi, Instytucją Zarządzającą dla Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, Koordynatorem programów Interreg dla Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027, właściwym ministrem ds. rozwoju, przedstawicielami Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Wspólnymi Sekretariatami dla poszczególnych Programów, innymi podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli lub audytu oraz instytucjami krajowymi i międzynarodowymi zaangażowanymi we wdrażanie Programów, w zakresie realizowania obowiązków tych instytucji. Uczestniczy w spotkaniach i grupach roboczych związanych z kontrolą zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym m.in. prowadzonymi także w języku angielskim w celu właściwego wykonywania zadań kontrolera krajowego;
 • Aktualizuje procedury wewnętrzne (Instrukcja Wykonawcza) w celu określenia przebiegu procesów i terminów realizacji zadań odrębnie dla Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 i Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027. Wspiera sporządzanie wewnętrznych procedur uzupełniających horyzontalne procedury określone w Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 oraz precyzujących tryb prowadzenia kontroli dotyczących kontroli zarządczych w programach Interreg na lata 2021-2027;
 • Sporządza analizę ryzyka i wybiera próbę do kontroli zamówień publicznych i zasady konkurencyjności, przygotowuje wkład do rocznego planu kontroli przygotowywanego przez właściwego ministra ds. rozwoju, rozpatruje zastrzeżenia od decyzji kontrolera krajowego w obszarze zamówień publicznych i zasady konkurencyjności, udziela beneficjentom informacji dotyczących procedur kontroli i audytu, udziela merytorycznego wsparcia w ramach czynności wyjaśniających prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia kontroli i audytu u beneficjenta, prowadzi czynności wyjaśniające na prośbę innych podmiotów kontrolujących, podmiotom kontrolującym udostępnia wszystkie posiadane dokumenty, umożliwia ich kopiowanie oraz składa wymagane wyjaśnienia, przygotowuje do ministra wnioski o interpretację przepisów krajowych, wytycznych ministra i/lub treści umowy o dofinansowanie podpisane przez ministra w obszarze zamówień publicznych i zasady konkurencyjności;
 • Sporządza sprawozdania związane z kontrolą zarządczą, planem działań i zbiorczym rejestrem ryzyk, przygotowuje karty pomiaru efektywności i skuteczności w celu właściwego wykonywania zadań Krajowych Kontrolerów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ( Dz.U.2022 poz. 1079) - zwanej "ustawą wdrożeniową",
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej 2 lata doświadczenia w obszarze administracji publicznej finansów publicznych, prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności, ochrony danych osobowych;
 • przeszkolenia w zakresie prawa krajowego i unijnego, zarządzania funduszami europejskimi, prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności;
 • wiedza specjalistyczna dotycząca funduszy europejskich ze szczególnym uwzględnieniem Programów EWT (dot. finansów publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych, administracji publicznej, ochrony danych osobowych).
APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Monter - instalator

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Ostróda

  wykonywanie, konserwacja, remontowanie i naprawa telekomunikacyjnych linii kablowych ziemnych i kanałowych. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Uprawnienia: prawo jazdy kat. B Wymagania inne:

 • Magazynier

  Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Lidzbark Warmiński

  Zgodnie z programem stażu Wymagania inne:

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE