Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 135831

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole dotyczące udzielania zamówień publicznych w tym badanie zachowania zasady konkurencyjności oraz kontrole ex-ante i ex-post postępowań o udzielanie zamówień publicznych realizowanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych w celu potwierdzania ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami Programów oraz umową o dofinansowanie projektu. Wystawia dokument potwierdzający zakończenie kontroli w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2021- 2027 oraz w Programie Litwa-Polska 2021-2027;
 • Współuczestniczy w kontrolach na miejscu realizacji projektu, w tym sporządza informacje pokontrolne i zalecenia pokontrolne w celu potwierdzenia faktycznej i prawidłowej realizacji projektów, monitoruje wykonanie zaleceń pokontrolnych, przeprowadza kontrole na zakończenie realizacji projektu służące sprawdzeniu kompletności dokumentów potwierdzających właściwą ścieżkę audytu w odniesieniu do zamówień publicznych i zasady konkurencyjności;
 • Działania wspierające Krajowych Kontrolerów podczas przeprowadzania weryfikacji raportów oraz udzielanie beneficjentom informacji uzgodnionych z Kontrolerem w celu wsparcia bieżącej pracy Krajowych Kontrolerów Programów Interreg Południowy Bałtyk oraz Interreg Litwa-Polska;
 • Współpracuje z beneficjentami, innymi instytucjami, w tym kontrolerami krajowymi, Instytucją Zarządzającą dla Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, Koordynatorem programów Interreg dla Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027, właściwym ministrem ds. rozwoju, przedstawicielami Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Wspólnymi Sekretariatami dla poszczególnych Programów, innymi podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli lub audytu oraz instytucjami krajowymi i międzynarodowymi zaangażowanymi we wdrażanie Programów, w zakresie realizowania obowiązków tych instytucji. Uczestniczy w spotkaniach i grupach roboczych związanych z kontrolą zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym m.in. prowadzonymi także w języku angielskim w celu właściwego wykonywania zadań kontrolera krajowego;
 • Aktualizuje procedury wewnętrzne (Instrukcja Wykonawcza) w celu określenia przebiegu procesów i terminów realizacji zadań odrębnie dla Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 i Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027. Wspiera sporządzanie wewnętrznych procedur uzupełniających horyzontalne procedury określone w Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 oraz precyzujących tryb prowadzenia kontroli dotyczących kontroli zarządczych w programach Interreg na lata 2021-2027;
 • Sporządza analizę ryzyka i wybiera próbę do kontroli zamówień publicznych i zasady konkurencyjności, przygotowuje wkład do rocznego planu kontroli przygotowywanego przez właściwego ministra ds. rozwoju, rozpatruje zastrzeżenia od decyzji kontrolera krajowego w obszarze zamówień publicznych i zasady konkurencyjności, udziela beneficjentom informacji dotyczących procedur kontroli i audytu, udziela merytorycznego wsparcia w ramach czynności wyjaśniających prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia kontroli i audytu u beneficjenta, prowadzi czynności wyjaśniające na prośbę innych podmiotów kontrolujących, podmiotom kontrolującym udostępnia wszystkie posiadane dokumenty, umożliwia ich kopiowanie oraz składa wymagane wyjaśnienia, przygotowuje do ministra wnioski o interpretację przepisów krajowych, wytycznych ministra i/lub treści umowy o dofinansowanie podpisane przez ministra w obszarze zamówień publicznych i zasady konkurencyjności;
 • Sporządza sprawozdania związane z kontrolą zarządczą, planem działań i zbiorczym rejestrem ryzyk, przygotowuje karty pomiaru efektywności i skuteczności w celu właściwego wykonywania zadań Krajowych Kontrolerów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ( Dz.U.2022 poz. 1079) - zwanej "ustawą wdrożeniową",
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej 2 lata doświadczenia w obszarze administracji publicznej finansów publicznych, prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności, ochrony danych osobowych;
 • przeszkolenia w zakresie prawa krajowego i unijnego, zarządzania funduszami europejskimi, prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności;
 • wiedza specjalistyczna dotycząca funduszy europejskich ze szczególnym uwzględnieniem Programów EWT (dot. finansów publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych, administracji publicznej, ochrony danych osobowych).
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2024-04-02


Symbol firma Pracodawca: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warunki pracy · praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu · kontakt z klientem zewnętrznym · narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2024-03-28


Symbol firma Pracodawca: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, - kontakt z klientem zewnętrznym, - okresowe wyjazdy służbowe, - narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2024-03-27


Symbol firma Pracodawca: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warunki pracy · „trzynaste wynagrodzenie” · ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 6.00 a 9.00 · pakiet szkoleń · możliwość dofinansowania innych form rozwoju zawodowego związanych ze stanowiskiem...


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Pomoc kuchenna

  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Przygotowywanie prostych półproduktów typu: kluski, pierogi, sosy, surówki. Zmywanie, sprzątanie, obieranie, pakowanie.Godziny pracy 10:00 - 18:00 Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne: Doświadczenie zawodowe: 1 rok.Godziny...

 • Robotnik drogowy

  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztynek

  wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i drogowych obiektów inżynierskich, czynny udział przy remontach cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych oraz remontach cząstkowych chodników, pomoc przy usuwaniu awarii i zagrożeń bezpieczeństwa...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE