Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 113976

Warunki pracy

·      praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


·      kontakt z klientem zewnętrznym,


·      okresowe wyjazdy służbowe,


·      narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


·      wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • nadzoruje terminowość wydawania decyzji wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i wymierzaniu kar pieniężnych za wydanie ww. decyzji z naruszeniem ustawowego terminu w celu realizacji przepisów ustawowych;
 • sprawdza dokumentacje prac planistycznych dotyczące uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi;
 • prowadzi sprawy związane z wydawaniem zarządzeń zastępczych mających na celu wprowadzenie obszaru udokumentowanego złoża kopaliny albo obszaru udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • przygotowuje projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych w celu zapewnienia właściwego zagospodarowania;
 • uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych, w celu zapewnienia ich realizacji;
 • składa wnioski do opracowywanych dokumentów planistycznych w celu zapewnienia realizacji zadań rządowych ujętych w programach zadań rządowych;
 • sprawdza inne, niż ujęte w zadaniu 2, uchwały podjęte przez samorząd w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi;
 • udziela informacji i wyraża opinie w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego w celu zapewnienia współpracy przy sporządzaniu projektu studium lub projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku: architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna /lub podyplomowe o kierunku: planowanie przestrzenne, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w obszarze związanym z gospodarką przestrzenną lub urbanistyką lub architekturą
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z przepisami wykonawczymi,
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody,
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • znajomość ustawy prawo budowlane,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej 1 rok doświadczenia w administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Starszy inspektor

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Warunki pracy • praca biurowa oraz praca w terenie w środowisku zakładów przemysłowych przetwórstwa artykułów rolno - spożywczych, w tym praca na wysokości, • praca wymagająca gotowości i dyspozycyjności z możliwością wystąpienia konieczności...

 • Informatyk

  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Warunki pracy · praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu · kontakt z klientem wewnętrznym · bywają nietypowe godziny pracy (związane np. z koniecznością usunięcia awarii lub prowadzonymi pracami wdrożeniowymi) · narzędzia...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE