Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 120785

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • weryfikuje pod względem formalno-prawnym wnioski o dofinansowanie oraz ich aktualizacje, przygotowuje projekty umów/aneksów o dofinansowanie zadania w celu podpisania przez strony, opracowuje i aktualizuje listy wniosków o dofinansowanie zadań;
 • przeprowadza formalną i merytoryczną weryfikację wniosków o wypłatę dofinansowania składanych przez Beneficjentów realizujących zadania/projekty w ramach Rządowego funduszu rozwoju dróg w celu sporządzenia dyspozycji wypłaty przyznanych środków z funduszu; przeprowadza kontrolę na miejscu realizacji zadań/projektów w ramach Rządowego funduszu rozwoju dróg w celu potwierdzenia prawidłowości wydatkowania środków z dofinansowania;
 • wspomaga obsługę komisji wojewódzkiej w trakcie trwania naborów wniosków do dofinansowania z Rządowego funduszu rozwoju dróg w celu sprawnego wykonywania prac przez komisję;
 • sporządza dyspozycje przekazania środków z Rządowego funduszu rozwoju dróg w celu dokonania przekazania wypłaty dofinansowania;
 • weryfikuje dokumenty przedłożone przez Beneficjentów niezbędne do sporządzania aneksów do umów o dofinansowanie/finansowanie w zakresie zgodności realizowanych zadań/projektów z przepisami prawa krajowego w celu wprowadzenia zmian do umów;
 • systematycznie gromadzi, analizuje i interpretuje informacje z kontroli zadań/projektów w celu potwierdzenia prawidłowej realizacji zadań i wydatkowania środków z Funduszu;
 • analizuje i weryfikuje sprawozdania z realizacji zadań/projektów w celu badania zgodności i prawidłowości ich realizacji z umowami finansowania, monitorowania postępu w ich wdrażaniu oraz sporządzania sprawozdań z realizacji Funduszu;
 • podejmuje działania zmierzające do odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na etapie weryfikacji wniosków o płatność lub czynności kontrolnych w celu prawidłowego rozliczenia projektu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, kontrolach
 • przeszkolenie w zakresie rozliczania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacji z budżetu państwa;
 • przeszkolenie w zakresie obowiązującego w przedmiotowym zakresie prawa krajowego;
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2023-05-30


Symbol firma Pracodawca: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w terenie przy realizacji zadań inwestycyjno - remontowych Zakres zadań Wykonuje obowiązki nadzoru inwestorskiego wyznaczonych...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2023-05-29


Symbol firma Pracodawca: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Zakres zadań Nalicza i sporządza listy wypłat uposażeń wraz z dodatkami oraz innych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2023-05-27


Symbol firma Pracodawca: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Zakres zadań sporządza miesięczne/roczne zapotrzebowanie na środki finansowe w informatycznym Systemie Obsługi Budżetu państwa...


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Referent ds. obsługi klienta

  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Biskupiec

  wg programu stazu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące

 • Pracownik do spraw osobowych

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Ostróda

  zgodnie zprogramem stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Uprawnienia: Obsługa komputera Uprawnienia: umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera OFFICE

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE