Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 115671

Warunki pracy

·      praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


·      kontakt z klientem zewnętrznym,


·      okresowe wyjazdy służbowe,


·      narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


·      wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, składników majątku o niskiej wartości, składników majątkowych użytkowanych przez inne jednostki oraz użytkowanych przez Urząd będące własnością innych jednostek poprzez dokonywanie w księgach pomocniczych wpisów dot. przychodów na podstawie dowodów OT, protokołów nieodpłatnego przekazania (dowód PT), protokołów zmiany miejsca użytkowania (dowód MT). Dokonywanie pełnych wpisów dotyczących rozchodów na podstawie protokołów likwidacji (dowód LT), protokołów nieodpłatnego przekazania (dowód PT), protokołów zmiany miejsca użytkowania (dowód MT) - w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki majątkiem Urzędu;
 • Prowadzi sprawy związane z gospodarowaniem mieniem w ramach zawieranych umów najmu i udostępniania składników majątku, rozliczanie należności tj. : kosztów eksploatacji, konserwacji i mediów (ogrzewanie, energia elektryczna, dozór, wywóz nieczystości, woda i ścieki). Wystawianie faktur VAT (refaktury, faktury korygujące, duplikaty faktur) najemcom i dzierżawcom według zasad i terminów określonych przepisami ustawy VAT oraz zgodnie z zawartymi umowami z tytułu czynszu bądź dzierżawy - w celu zapewnienia naliczania i pobierania należnych dochodów budżetu państwa;
 • Prowadzi sprawy związane z gospodarką magazynową poprzez dekretację dokumentów dotyczących przychodów i rozchodów magazynowych na podstawie dowodu przyjęcia do magazynu (dowód PZ), przyjęcia do magazynu zwrotu materiałów uprzednio wydanych (dowód Pw), wydania lub sprzedaży materiałów (dowód Wz), wydania materiałów z magazynu (dowód Rw), przyjęcia materiałów z innego magazynu (dowód Mm) oraz comiesięcznie uzgadnianie zapisów na kontach syntetycznych i analitycznych z zapisami wynikającymi z ewidencji prowadzonej przez Wydział Obsługi Urzędu – w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki magazynowej;
 • W ramach przeprowadzanych okresowych i doraźnych inwentaryzacji – wycenia arkusze spisów z natury w zakresie prowadzonej ewidencji ilościowo-wartościowej i gospodarki magazynowej oraz porównanie sporządzanego spisu z natury ze stanem ewidencyjnym pod kątem określenia różnic inwentaryzacyjnych – w celu ustalenia faktycznego stanu rzeczowych składników majątkowych, jak też wyjaśnienia różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji, a stanem wynikającym z ewidencji księgowej;
 • Nalicza i ustala stawki odpisów amortyzacyjnych metodą liniową zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) - w celu umorzenia wartości składników majątku oraz dla celów ewidencyjnych i badań statystycznych;
 • Planuje dochody budżetu państwa wynikające z zawartych umów najmu i dzierżawy składników majątku podmiotom zewnętrznym, aktualizuje plan dochodów na podstawie wprowadzanych zmian do umów, klasyfikuje dochody- - w celu zapewnienia racjonalnych podstaw do planowania budżetu państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 120)
 • znajomość ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.)
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej 1 rok doświadczenia w finansach
 • przeszkolenie z obsługi programów finansowo-księgowych
APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Starszy inspektor

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Warunki pracy • praca biurowa oraz praca w terenie w środowisku zakładów przemysłowych przetwórstwa artykułów rolno - spożywczych, w tym praca na wysokości, • praca wymagająca gotowości i dyspozycyjności z możliwością wystąpienia konieczności...

 • Informatyk

  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Warunki pracy · praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu · kontakt z klientem wewnętrznym · bywają nietypowe godziny pracy (związane np. z koniecznością usunięcia awarii lub prowadzonymi pracami wdrożeniowymi) · narzędzia...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE