Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 80896

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu


- kontakt z klientem zewnętrznym


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych
od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku

Zakres zadań

 • Dokonuje oceny legalności aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym aktów prawa miejscowego, oraz prowadzi postępowania nadzorcze i wyjaśniające względem aktów prawnych tworzonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, w celu zapewnienia zgodności z prawem aktów prawnych tworzonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
 • Sporządza opinie prawne, udziela porad prawnych i wyjaśnień co do stosowania prawa i orzecznictwa na rzecz Wojewody, Wicewojewody, Dyrektora Generalnego i komórek organizacyjnych Urzędu, w celu zapewnienia legalności podejmowanych działań.
 • Przygotowuje projektów aktów nadzoru wojewody względem aktów prawnych tworzonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego naruszających przepisy prawa oraz zastępowanie Wojewody w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach ze skarg organów jednostek samorządu terytorialnego na akty nadzoru w celu zapewnienia zgodności z prawem aktów prawnych tworzonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
 • Rozpoznaje interwencje osób trzecich kierowanych do Wojewody jako organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, prowadzi postępowania wyjaśniające oraz opracowuje projekty odpowiedzi w danej sprawie w celu zapewnienia zgodności z prawem aktów prawnych tworzonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz podnoszenia świadomości prawnej wśród obywateli.
 • Sporządza skargi oraz skargi kasacyjne do sądów administracyjnych na akty prawne tworzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego, a także innych pism procesowych do sądów I i II instancji oraz zastępowanie Wojewody przed sądami administracyjnymi w I i II instancji w sprawach związanych z zaskarżaniem aktów prawnych jednostek samorządu terytorialnego w celu zapewnienia zgodności działalności jednostek samorządu terytorialnego z prawem.
 • Opracowuje i uzgadnia projekty aktów prawnych Wojewody, organów administracji niezespolonej oraz projektów aktów normatywnych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej celem zapewnienia ich zgodności z obowiązującym stanem prawnym, prawidłowości i wewnętrznej spójności zawartych w nich przepisów oraz potrzeby uchylenia lub utrzymania w mocy przepisów dotychczasowych, a także pod względem ich zgodności z zasadami techniki legislacyjnej i poprawności językowej.
 • Rozpatruje i sporządza projekty odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli składanych na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w celu .
 • Wydaje dyspozycje dokonywania wpłat na poczet kosztów postępowania sądowego w sprawach administracyjnych oraz kosztów postępowania sądowego w sprawach cywilnych w celu .

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • tytuł zawodowy radcy prawnego – tj. uprawnienia wynikające z ustawy o radcach prawnych
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata w administracji / lub co najmniej 1 rok w obszarze świadczenia pomocy prawnej
 • znajomość: ustawy o samorządzie gminnym
 • znajomość ustawy o samorządzie powiatowym
 • znajomość ustawy o samorządzie województwa
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość Kodeksu wyborczego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu pracy
 • znajomość Kodeksu cywilnego
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • znajomość ustawy Prawo oświatowe
 • znajomość ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
 • znajomość ustawy Karta Nauczyciela
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość ustawy o drogach publicznych
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej
 • znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • rzetelność i terminowość, wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania, zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, asertywność i umiejętność przekonywania oraz umiejętność konsultowania kwestii drażliwych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w obszarze obsługi prawnej tj. wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego w organach administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Front-end Developer

  Citycom

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Oczekiwania: Doświadczenie min. 2 letnie w programowaniu w JavaScript, Angular, Znajomości HTML5/ CSS, ReactJS, Node.js, Bootstrap, Umiejętności szybkiego, kreatywnego i logicznego myślenia, Wykształcenie wyższe, Znajomości j. angielskiego,...

 • Specjalista ds. przygotowania inwestycji

  IT CONNECT Sp. z o.o.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  obsługa formalno-prawna umów na najem lub dzierżawę gruntu pod infrastrukturę klienta. przygotowanie danych i zapewnienie integralności w zakresie umów najmu w SAP_RE prowadzenie negocjacji, przygotowanie, zawieranie i archiwizacja umów dotyczących...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE