Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 134554

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrolę na miejscu realizacji zadań/projektów w ramach Rządowego funduszu rozwoju dróg w celu potwierdzenia prawidłowości wydatkowania środków oraz zgodności ich realizacji z prawem krajowym;
 • Weryfikuje pod względem formalno-prawnym wnioski o dofinansowanie, przygotowuje projekty umów i aneksów w celu podpisania przez strony o dofinansowanie zadania;
 • Przeprowadza formalną i merytoryczną weryfikację wniosków o wypłatę dofinansowania składanych przez Beneficjentów realizujących zadania/projekty w ramach Rządowego funduszu rozwoju dróg w celu potwierdzenia prawidłowości wydatków;
 • Sporządza dyspozycje przekazania środków z budżetu państwa w celu dokonania refundacji wydatków poniesionych przez Beneficjentów lub wypłaty dofinansowania;
 • Weryfikuje dokumenty przedłożone przez Beneficjentów niezbędne do sporządzania aneksów do umów o dofinansowanie w zakresie zgodności realizowanych zadań/projektów z przepisami prawa krajowego w celu wprowadzenia zmian do umów;
 • Systematycznie gromadzi, analizuje i interpretuje informacje z kontroli zadań/projektów w celu potwierdzenia prawidłowej realizacji zadań i wydatkowania środków z Rządowego funduszu rozwoju dróg;
 • Analizuje i weryfikuje sprawozdania z realizacji zadań/projektów w celu badania zgodności i prawidłowości ich realizacji z umowami, monitorowania postępu w ich wdrażaniu oraz sporządzania sprawozdań z realizacji Rządowego funduszu rozwoju dróg;
 • Podejmuje działania zmierzające do odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na etapie weryfikacji wniosków płatność lub czynność kontrolnych w celu prawidłowego rozliczenia projektu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w obszarze wdrażania programów rozwoju, kontrolach
 • przeszkolenie w zakresie obowiązującego w przedmiotowym zakresie prawa krajowego
 • znajomość ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, w zakresie: Dział I, Rozdział 5 – Zasady gospodarowania środkami publicznymi - art. od 42 do 53
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu kontroli
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w obszarze administracji publicznej
 • przeszkolenie w zakresie rozliczania dofinansowania z Rządowego funduszu rozwoju dróg oraz dotacji z budżetu państwa.
APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Pomoc kuchenna

  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Przygotowywanie prostych półproduktów typu: kluski, pierogi, sosy, surówki. Zmywanie, sprzątanie, obieranie, pakowanie.Godziny pracy 10:00 - 18:00 Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne: Doświadczenie zawodowe: 1 rok.Godziny...

 • Robotnik drogowy

  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztynek

  wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i drogowych obiektów inżynierskich, czynny udział przy remontach cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych oraz remontach cząstkowych chodników, pomoc przy usuwaniu awarii i zagrożeń bezpieczeństwa...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE