Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 74777

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu


- kontakt z klientem zewnętrznym


- okresowe wyjazdy służbowe


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)


- dojazd na kontrole – PKS, PKP, samochód.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kompleksowe kontrole gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych podległych Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, w celu realizacji zadań nadzorczych i kontrolnych nałożonych na Wojewodę;
 • Przeprowadza kontrole wykorzystania dotacji i wykonania dochodów budżetowych w zakresie zadań administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w celu realizacji zadań nadzorczych i kontrolnych nałożonych na Wojewodę;
 • Sporządza dokumentację kontrolną: projekty wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli finansowych, w celu udokumentowania ustaleń i wyników kontroli; wystąpienia pokontrolne (zawierające zalecenia pokontrolne) skierowane do kierowników kontrolowanych jednostek, w celu wskazania i usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonej kontroli; projekty zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie naruszeń dyscypliny finansów publicznych stwierdzonych w wyniku kontroli, w celu ukarania osób odpowiedzialnych za ujawnione przypadki naruszeń dyscypliny finansów publicznych; projekty innych pism, np. odpowiedź na zastrzeżenia do protokołu kontroli, zapytania i prośby o opinie w sprawach trudnych, spornych;
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektu planu kontroli na dany rok kalendarzowy w celu objęcia okresową kontrolą gospodarki finansowej wszystkich jednostek podległych Wojewodzie W-M oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji i wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (1 raz w roku);
 • Uczestniczy w sporządzaniu sprawozdania oraz innych informacji/zestawień z działalności kontrolnej w celu przedstawienia zbiorczych wyników z przeprowadzonych kontroli gospodarki finansowej (1 raz w roku) oraz wg potrzeb.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w obszarze finansów publicznych
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym
 • znajomość ustawy o samorządzie powiatowym
 • znajomość ustawy o samorządzie województwa
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: ekonomiczne, z zakresu kontroli
 • przeszkolenie z zakresu metodologii kontroli, funkcjonowania finansów publicznych
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w kontroli
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Szczytno

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-02-17


Symbol firma Pracodawca: Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym. Budynek nie posiada windy. Zakres zadań Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby Sporządzanie analiz okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby/pracy Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-02-09


Symbol firma Pracodawca: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Zakres zadań Obsługa informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR min. w zakresie: sporządzania miesięcznych i rocznych...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-02-09


Symbol firma Pracodawca: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca biurowa w siedzibie Urzędu, - praca wymaga kontaktu z klientem zewnętrznym. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy -...


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Gospodarz domu

  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Biskupiec

  wg programu stażu

 • Agent Ubezpieczeniowy

  Allianz

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  SZUKAMY OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM W SPRZEDAŻY Co będziesz robić: pozyskiwać klientów i budować z nimi relacje sprzedawać ubezpieczenia z szerokiej oferty Allianz prowadzić własną działalność gospodarczą To propozycja dla Ciebie, jeśli: masz...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE