Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 129715

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Generuje wnioski o wydanie dokumentu paszportowego w postaci elektronicznej lub na wydruku dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej. Sprawdza i porównuje dane zawarte w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, w Rejestrze PESEL, w Rejestrze Dowodów Osobistych z przedkładaną dokumentacją, w celu sporządzenia prawidłowego dokumentu paszportowego. W przypadku rozbieżności w danych osobowych podejmuje czynności wyjaśniające. Pobiera odciski linii papilarnych oraz pobiera podpis za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu od wnioskodawcy. Wprowadza dane do Rejestru Danych Kontaktowych.
 • Wydaje wystawione paszporty, potwierdza tożsamość, umożliwia sprawdzenie wnioskodawcy danych osobowych i danych biometrycznych zamieszczonych w warstwie graficznej i elektronicznej w celu weryfikacji poprawności zapisu.
 • Wystawia paszporty tymczasowe. Weryfikuje dane osobowe zarejestrowanych wniosków w Rejestrze Dokumentów Paszportowych oraz kieruje ich je CPD MSWiA. Sprawdza paszporty po produkcji i wykonuje funkcję przyjęcia dokumentów w Rejestrze Dokumentów Paszportowych oraz dystrybuuje do właściwych delegatur i terenowych punktów w województwie w celu wydania paszportu wyłącznie osobom uprawnionym w ustawowym terminie.
 • Udziela informacje paszportowe w celu prawidłowego złożenia wniosku przez osoby ubiegające się o dokument paszportowy.
 • Przyjmuje opłaty paszportowe za pomocą karty płatniczej w celu umożliwienia obywatelowi złożenie wniosku i uiszczenia opłaty paszportowej bezpośrednio na stanowisku pracy. Weryfikuje dokumenty potwierdzające prawo do obniżonej opłaty albo zwolnienia z opłaty. Przygotowuje dyspozycje przekazania środków w celu umożliwienia zwrotu nadpłaconej kwoty.
 • Nadaje numer pesel w celu rejestracji wniosku obywatela w Rejestrze Dokumentów Paszportowych.
 • Przyjmuje zgody na wydanie dokumentu paszportowego dla małoletniego i stwierdza własnoręcznie podpis w celu złożenia w jego imieniu wniosku o wydania dokumentu paszportowego.
 • Przetwarza w Rejestrze Dokumentów Paszportowych informacje o statusach dokumentów paszportowych w celu utrzymania aktualnych danych w centralnym zbiorze.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2022r. poz. 350 z późn. zm.)
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2050)
 • znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy (Dz. U. z 2022r. poz. 1499)
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w administracji
 • przeszkolenie informatyczne
APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Dyrektor Agencji

  Prudential Polska Sp. z o.o.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na ww. stanowisko. Wybrani Kandydaci otrzymają propozycję współpracy...

 • Lider Zespołu Sprzedaży

  Prudential Polska Sp. z o.o.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Chciałbyś dalej rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i przy tym dobrze zarabiać - porozmawiaj z nami o możliwości współpracy. Do Twoich zadań należeć...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE