Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 125847

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Bierze udział w opracowywaniu projektu budżetu oraz planu dochodów i wydatków a także planu finansowego w budżecie tradycyjnym i zadaniowym Wojewody w zakresie: rolnictwa i łowiectwa, rybactwa i rybołówstwa, środowiska, w celu zapewnienia finansowania realizowanych zadań w ww. zakresie;
 • Prowadzi postępowania egzekucyjne w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym określonych odrębnymi ustawami z zakresu rolnictwa, środowiska i gospodarki wodnej w celu wyegzekwowania obowiązków nałożonych decyzjami administracyjnymi. Przygotowuje projekty postanowień w ww. zakresie dotyczących zastosowania odpowiedniego środka egzekucyjnego do wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym. Stale monitoruje wykonanie przez zobowiązanych obowiązku określonego w tytule wykonawczym wystawionym przez wierzyciela;
 • Realizuje zadania związane z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym w szczególności przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody dotyczących powoływania Komisji do szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, współudział w weryfikacji protokołów z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych pod kątem prawidłowości ich sporządzenia oraz potwierdzanie wystąpienia szkód powstałych w wyniku zjawiska w gospodarstwach rolnych;
 • Realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo wodne, w szczególności współdziała w zakresie ustanawiania stref ochronnych, obejmujących teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej, w tym przygotowuje projekty rozporządzeń Wojewody w ww. zakresie. Przygotowuje projekty decyzji dotyczących ustalania wysokości odszkodowania w formie pieniężnej. Aktualizuje i uzgadnia z właściwym organem Wód Polskich programów planowanych inwestycji w gospodarce wodnej w perspektywie wieloletniej;
 • Przygotowuje projekty rozporządzeń Wojewody ustanawiających i znoszących obwody rybackie w celu zapewnienia koniecznych warunków do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w istniejących obwodach rybackich;
 • Współdziała w postepowaniach dotyczących zwierzyny bezprawnie pozyskanej w celu zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa w związku ze szkodami wyrządzonymi przez kłusowników oraz przekazuje samorządowi województwa środków na odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną na obszarach niebędących w obwodach łowieckich oraz łosie na tych obszarach i na terenach obwodów łowieckich polnych w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe lub podyplomowe o kierunku rolniczym, kształtowania
środowiska, biologii lub pokrewne, administracji, finansów

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
 • znajomość ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w obszarze rolnictwa i środowiska
APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Specjalista BHP

  B-Service Sp. z o.o.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Prowadzenie nadzoru bhp na budowie Kompletacja dokumentacji bhp Opracowywanie i opiniowanie ibwr Sprawdzanie dokumentacji pracowniczej Kontrola uprawnień Współpraca z kierownikiem budowy Opracowanie raportów z kontroli bhp Prowadzenie postępowań powypadkowych...

 • Doradca Klienta

  Bank Pocztowy S.A.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Poszukujemy osoby, która: pracowała w sprzedaży produktów bankowych, finansowych lub telekomunikacyjnych (jeśli nie masz doświadczenia, możesz je zdobyć na stanowisku Młodszego Opiekuna Klienta), posiada wykształcenie min. średnie, jest silnie nastawiona...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE