Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 129073

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z wydawaniem decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia;
 • Prowadzi sprawy związane z postępowaniem o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Wojewódzki Zespół, opracowuje decyzje zmieniające lub uchylające decyzje zmieniające lub uchylające decyzje o poziomie potrzeby wsparcia;
 • Prowadzi postępowanie w sprawach złożonych do sądu odwołań od decyzji o poziomie potrzeby wsparcia wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w tym: przygotowuje stanowisko pozwanego zespołu w odpowiedzi na odwołanie do sądu, przygotowuje dokumenty dla składu ustalającego poziom potrzeby wsparcia, samodzielnie lub w porozumieniu z członkiem zespołu przygotowuje projekt zarzutów do opinii biegłego sądowego, w celu potwierdzenia prawidłowości orzekania w wojewódzkim zespole. W przypadku wystąpienia w wyroku błędu lub niejasności, przygotowuje projekt wniosku o sprostowanie lub wykładnię wyroku;
 • We współpracy z członkami Wojewódzkiego Zespołu organizuje badania specjalistyczne osób ubiegających się o wydanie decyzji o poziomie potrzeby wsparcia w celu stworzenia odpowiednich warunków wykonywania badań niezbędnych do pełnej oceny ich stanu zdrowia;
 • Sporządza analizy, opracowania oraz inne informacje w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy dla potrzeb MRiPS, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Wojewody, Wydziału do spraw Zarządzania Delegaturą Urzędu w celu monitorowania oraz okresowej oceny stanu i efektywności działalności zespołu;
 • Prowadzi sprawy związane z wyborem miejsca, w którym dokonuje się ustalenia poziomu potrzeby wsparcia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • co najmniej do 1 roku doświadczenia w administracji
 • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.Dz.U. z 2021 r. poz. 573)
 • znajomość ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym (Dz.U z 2023, poz.1429)
 • znajomość rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj.Dz.U. z 2021 r. poz. 857)
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia magisterskie na kierunku prawo/ administracja lub podyplomowe w tym zakresie;
 • przeszkolenie z zakresu obsługi Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności „SI EKSMOoN”;
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w obszarze wydawania orzeczeń o ustaleniu lub odmowie ustalenia niepełnosprawności/stopnia niepełnosprawności.
APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Dyrektor Agencji

  Prudential Polska Sp. z o.o.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na ww. stanowisko. Wybrani Kandydaci otrzymają propozycję współpracy...

 • Lider Zespołu Sprzedaży

  Prudential Polska Sp. z o.o.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Chciałbyś dalej rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i przy tym dobrze zarabiać - porozmawiaj z nami o możliwości współpracy. Do Twoich zadań należeć...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE