Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 139083

Warunki pracy

·      praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu


·      kontakt z klientem zewnętrznym


·      narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)


·      wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku


 

Zakres zadań

 • rejestruje faktury w elektronicznym systemie rozliczania urzędu (eSRU) z uwzględnieniem rozpisywania wydatków z podziałem na poszczególne rodzaje dostaw, usług i robót budowlanych pod kątem ich wykorzystania do przyszłych postępowań o udzielenie zamówienia,
 • weryfikuje zgodność cen i produktów znajdujących się na fakturach z zawartymi umowami i innymi dokumentami uprawniającymi wykonawców do wystawienia faktur,
 • opisuje faktury pod kątem ich zgodności z zawartymi umowami oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • weryfikuje pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wnioski w sprawie realizacji zamówień składanych w elektronicznym systemie rozliczania urzędu przez komórki organizacyjne,
 • wykonuje czynności związane z ustalaniem szacunkowej wartości zamówień oraz opisywaniem przedmiotu zamówienia na potrzeby prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • weryfikuje oferty złożone w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem zgodności z dokumentacją zamawiającego,
 • na bieżąco aktualizuje znajdujący się w elektronicznym systemie rozliczania urzędu rejestr zawartych umów,
 • bierze udział w pracach związanych z rozszerzeniem funkcjonalności elektronicznego systemu rozliczania urzędu oraz w opracowaniu i aktualizacją rocznego planu zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1824),
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452),
 • znajomość obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. z 2023 r. poz. 1344).
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • •W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w teorii i praktyce


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Kierownik Zespołu Sprzedaży

  Unum Życie TUiR S.A.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Zadania: rekrutacja do zespołu sprzedażowego; rozwój i szkolenie zespołu; realizacja celów biznesowych; motywowanie, kreowanie dobrej atmosfery pracy. Oczekiwania wobec kandydata: doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedaży; umiejętność budowania...

 • Kierowca kat. C / Operator wozidła kat. C (m/k)

  Budimex SA

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Opis stanowiska: Transport materiałów sypkich na budowie Przygotowywanie pojazdu do prac w różnych warunkach Przeprowadzenie okresowych przeglądów konserwacyjnych pojazdu zgodnie z instrukcją użytkowania Wymagania: Posiadasz prawo jazdy kategorii C,...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE