Praca: Starszy specjalista

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 60148

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
kontakt z klientem zewnętrznym,
narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • obsługa, planowanie i sprawozdawczość budżetu tradycyjnego i zadaniowego w celu przedłożenia odpowiednim instytucjom. Sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym i tradycyjnym, opracowanie planów rzeczowych wraz z częścią opisową, materiałów do projektu ustawy budżetowej. Rozliczanie dotacji i wydatków niedotacyjnych. Sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w budżecie zadaniowym. Podział dochodów oraz wydatków wraz z częścią opisową. Sporządzanie decyzji zmieniających plan wydatków budżetowych. Analiza wydatków budżetowych;
 • kompletowanie dokumentacji i przygotowywanie Raportów z wykorzystania przez Krajowego Kontrolera środków z Pomocy Technicznej PW INTERREG V-A Litwa-Polska w celu przedłożenia do zatwierdzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Prowadzenie spraw związanych z uruchamianiem i obsługą środków z rezerwy celowej budżetu państwa w celu współfinansowania projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A 2014-2020 Litwa – Polska. Sporządzanie sprawozdań na potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 • działania wspierające Krajowych Kontrolerów podczas przeprowadzania weryfikacji raportów oraz udzielanie beneficjentom informacji uzgodnionych z Kontrolerem w celu wsparcia bieżącej pracy Krajowych Kontrolerów PW INTERREG V-A Litwa-Polska;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością w ramach obsługiwanego Programu w celu przekazania wymaganych informacji właściwym instytucjom;
 • sporządzanie sprawozdań związanych z kontrolą zarządczą, planem działań i zbiorczym rejestrem ryzyka, przygotowywanie karty pomiaru efektywności i skuteczności w celu właściwego wykonywania zadań Krajowych Kontrolerów PW INTERREG V-A Litwa-Polska;
 • organizowanie spraw związanych z podróżami służbowymi oraz szkoleniami zewnętrznymi dla Krajowych Kontrolerów PW INTERREG V-A Litwa-Polska.
 • obsługa Elektronicznego Systemu Rozliczania Urzędu (e-sru) w tym wprowadzanie wniosków na zakup materiałów i usług planowanie, analiza planu finansowego wydatków oraz przegląd zatwierdzonych w systemie e-sru wniosków i umów, w celu sprawdzenia stopnia zaangażowania środków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji
 • co najmniej do 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zarządzania funduszami europejskimi
APLIKUJ TERAZ

Informacja

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację z wcześniejszą datą.

Wyszukiwarka ogłoszeń

 

Najnowsze oferty pracy z Olsztyna i okolic:

3047702

Zakres obowiązków:koordynacja  działań i nadzór  nad  jakością i terminowością prowadzonych przez Spółkę kontraktów budowlanychzarządzanie budżetem i ryzykiem projektówprzygotowywanie analiz technicznych robót budowlanychzapewnienie efektywnej...


Purchasing Specialist

Purchasing Specialist

Symbol firma Zortrax S. A.

symbol miejsca pracy Olsztyn

Symbol data dodania oferty wczoraj

Wyszukiwanie i porównywanie ofert wykonawców części i prototypówOrganizacja zakupów dot. wyposażenia pracowni działu Badań i RozwojuOrganizacja zakupów na potrzeby określonych działów w firmieProwadzenie harmonogramu zamówień i kontrola realizacji...


Lokalizacja: Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 1Wymiar etatu: 1/1, 3/4, 1/2 - w zależności od Twoich preferencjiTyp Umowy: Umowa o pracę Do Twoich zadań należeć będą:profesjonalna sprzedaż i doradztwo w zakresie produktów finansowych (bezpłatna karta...


Agent Ubezpieczeniowy

Agent Ubezpieczeniowy

Symbol firma Aviva Sp. z o.o.

symbol miejsca pracy Olsztyn

Symbol data dodania oferty wczoraj

 Czy wiesz dlaczego jeszcze warto być Agentem ubezpieczeniowym po żółtej stronie mocy?decydujesz o czasie i trybie swojej pracy,sam/a regulujesz poziom swoich zarobków,możesz liczyć na nasze wsparcie z otworzeniem działalności gospodarczej,sporo się uczysz...


logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE