Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Terenowy inspektor mostowy
Miejsce pracy: Szczytno
Ogłoszenie o naborze Nr 120202

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


•   umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
•   stres związany z działaniem pod presją czasu,
•   dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
•   możliwość pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, zmianowej w okresie objazdów dróg i pełnienie dyżurów z ZUD,
•   obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•   budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Opracowuje roczny harmonogram przeglądów podstawowych i rozszerzonych. Wykonuje przeglądy podstawowe i rozszerzone i na ich podstawie określa potrzeby do planu bieżącego utrzymania obiektów mostowych. Przygotowuje dokumentacje z wykonanych przeglądów. Uczestniczy w szkoleniach dotyczących przeglądów obiektów mostowych.
 • Opracowuje roczny plan bieżącego utrzymania obiektów mostowych. Wnioskuje i rozlicza środki finansowe na bieżące utrzymanie mostów. W trakcie bieżącego utrzymania ustala zakres zadań do wykonania, kontroluje ich realizację pod względem jakościowym i terminowym, uczestniczy w odbiorach robót. Archiwizuje dokumentację dotycząca wykonywanych robót.
 • Ewidencjonuje, gromadzi, aktualizuje oraz archiwizuje informacje dotyczące drogowych obiektów inżynierskich. Administruje program komputerowy SGM służący do ewidencji i przetwarzania danych o obiektach. Uczestniczy w cyklicznych szkoleniach Systemu Gospodarki Mostami.
 • Dostarcza informacje o stanie obiektów mostowych niezbędne do opracowania wieloletniego planu remontów i przebudów. Opiniuje przygotowana dokumentacje na remonty i budowę obiektów mostowych. Uczestniczy w realizacji zadań dotyczących remontów kapitalnych i budowy obiektów. Archiwizuje dokumentację dotyczącą remontów kapitalnych i bieżących obiektów mostowych.
 • Analizuje oraz wnioskuje wykonanie niezbędnych czynności na podstawie Protokołów przeglądów bieżących drogowych obiektów inżynierskich. Archiwizuje protokoły w czasie określonym przez instrukcję dot. przeglądów.
 • Przygotowuje dokumentację przetargową. Uczestniczy w pracach komisji przetargowej na poziomie Rejonu.
 • Bierze udział w przeglądach przedodbiorowych inwestycji drogowych w celu właściwego wykonania w ramach realizacji programów rządowych.
 • Uczestniczy w przeglądach gwarancyjnych obiektów inżynierskich w celu egzekwowania jakości robót i realizacji programów rządowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat.B
 • Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowalne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa-posiadanie aktualnego zaświadczenia.
 • Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, prawa o ruchu drogowym,
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez rejon
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie wykonywania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich.
 • Znajomość przepisów z zakresu: prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego.
APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Tokarz – Ślusarz

  ALKAZ Plastics S.A.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Opis stanowiska: obsługa tokarki manualnej, dobór narzędzi oraz materiału. utrzymanie w dobrym stanie maszyny oraz miejsca pracy. Wymagania: doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (produkcja jednostkowa) umiejętność czytania i pracy z rysunkami...

 • Referent ds. administracyjno-finansowych

  Urząd Dozoru Technicznego

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Kluczowe obowiązki: Przyjmowanie i wysyłka korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej i tradycyjnej. Obsługa klienta, w tym udzielanie wsparcia w zakresie procedur firmowych. Zarządzanie dokumentacją, w tym jej przechowywanie, archiwizowanie i...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE