dobry zawód bez studiów to możliwe

Dobry zawód bez studiów? To możliwe!

Co oferują szkoły policealne?

Szkoły policealne cieszą się bardzo dużą popularnością. W Olsztynie naukę można podjąć na takich kierunkach jak:

 • florysta,
 • opiekun w domu pomocy społecznej,
 • opiekunka środowiskowa,
 • technik administracji,
 • technik usług kosmetycznych,
 • technik informatyk,
 • rachunkowość,
 • asystent osoby niepełnosprawnej,
 • archiwistyka z przepisami RODO,
 • ochrona fizyczna osób i mienia,
 • turystyka wiejska z hotelarstwem.

Ponadto możesz wykształcić się w sektorze medycznym na:

 • asystentkę stomatologiczną (z ortodoncją).
 • technika sterylizacji medycznej,
 • higienistkę stomatologiczną.

Z kolei roczne szkoły policealne to szansa, by zdobyć zawód:

 • agenta celnego,
 • dietetyka,
 • instruktora fitness,
 • dekoratora wnętrz,
 • księgowego,
 • sekretarki medycznej,
 • wizażystki,
 • instruktora terapii uzależnień.

Kursy zawodowe

Poza szkołami policealnymi mieszkańcy Olsztyna podnoszą także kwalifikacje za pośrednictwem kursów zawodowych. Oferta jest bardzo szeroka. Możesz wybrać np.  kurs kadrowo-płacowy, fryzjerski, kosmetyczny, administracyjno-biurowy, obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem lub grafiki komputerowej.

Nauka w szkołach dla dorosłych to idealne rozwiązanie dla osób chcących zdobyć zawód, które nie wybierają się na studia. Z kolei kursy zawodowe to opcja dla absolwentów szkół ogólnokształcących oraz studiów pragnących przede wszystkim uzupełnić wiedzę teoretyczną i pozyskać praktyczne umiejętności.

Kiedy warto rozważyć podjęcie nauki w tego typu szkole? Z pewnością, gdy wiesz, że dzięki podniesieniu kwalifikacji Twoje szanse na dobrą pracę w Olsztynie wzrosną. Dzisiaj pracodawcy cenią praktyczne umiejętności, a dyplom uniwersytecki nie stanowi przepustki do kariery. Trzeba brać pod uwagę również fakt, że Olsztyn to miasto studenckie, więc konkurencja np. wśród humanistów będzie spora.

Kluczem do sukcesu pozostaje więc znajomość lokalnego rynku pracy i ocena  swoich kompetencji. W wielu przypadkach wyżej od wiedzy teoretycznej ceni się zdolności manualne, kompetencje cyfrowe, doświadczenie zawodowe lub cechy personalne, takie jak np. umiejętność pracy w grupie czy prowadzenie negocjacji.

praca w ochronie Olsztyn

Praca w ochronie, Olsztyn – wymagania, licencje, agencje pracy

Muszą być sprawni fizycznie, mieć dobry wzrok i nie bać się sytuacji konfliktowych – wykwalifikowani pracownicy ochrony są na wagę złota. Jak znaleźć pracę w tym charakterze w okolicach Olsztyna?

Zadania pracownika ochrony – Olsztyn

Pracownik ochrony fizycznej to ktoś, kto zapewnia bezpieczeństwo osobom lub mieniu i pilnuje porządku w wyznaczonym miejscu. Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku mogą być jednak bardzo różne.

Niektórzy ochroniarze pracują stacjonarnie w siedzibie firmy czy osoby prywatnej. Wówczas ich zadaniem jest kontrolowanie, kto wchodzi i wychodzi z budynku, wydają przepustki czy dbają o to, by na terenie przedsiębiorstwa nie znalazł się ktoś niepożądany.

Pracownicy ochrony są również delegowani na różnego rodzaju wydarzenia, mają za zadanie np. konwojowanie utargu albo biorą udział w interwencjach, gdy klient firmy ochroniarskiej zaalarmuje, że doszło do włamania. Osoby pracujące w tym zawodzie organizują też ewakuacje i współdziałają ze służbami porządkowymi w sytuacjach zagrożenia.

W Olsztynie jest wiele firm i instytucji korzystających z usług agencji ochrony. Warto pamiętać, że często jest to praca w systemie dwu- i trzyzmianowym.

Ochroniarz, Olsztyn – wymagania

Jakie wymagania stawia się kandydatom na to stanowisko? Pochodzące z Olsztyna firmy ochroniarskie chętnie zatrudniają osoby bez doświadczenia. Drugorzędna jest też kwestia wykształcenia – do podjęcia tej pracy wystarczy ukończenie podstawówki lub szkoły gimnazjalnej.

Najważniejsze, by kandydat cechował się odpornością na stres, umiał zachować „zimną krew” w sytuacjach zagrożenia, miał zdolność podejmowania strategicznych decyzji pod presją czasu, a także był osobą zdrową pod względem fizycznym i psychicznym.

By rozpocząć pracę ochroniarza, kandydat musi odbyć kurs, w którym zostanie przyuczony do zawodu.

Licencja ochrony – Olsztyn

Na rynku pracy znaleźć można oferty zarówno dla wykwalifikowanych pracowników ochrony, jak i tych, którzy zostaną przyuczeni do zawodu w siedzibie firmy. Zarobki tych pierwszych są zwykle znacznie wyższe. Certyfikowani ochroniarze zyskują prawo do wykonywania wielu odpowiedzialnych zadań, np. konwojowania osób i wartościowego mienia. W określonych sytuacjach mogą też użyć siły – korzystając np. z pałek, paralizatorów, pasów obronnych i ręcznych miotaczy gazu – w celu obrony lub obezwładnienia osoby stwarzającej zagrożenie.

Od 1 stycznia 2014 roku kandydaci na kwalifikowanego pracownika ochrony nie mają obowiązku posiadania licencji. Zamiast certyfikatów po przebyciu kursu zostają wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Komendy Głównej Policji.

Wpisane na listę mogą zostać osoby, które:

 • ukończyły 21 lat,
 • są absolwentami 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum,
 • przedstawią zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,
 • wobec których nie toczy się postępowanie karne,
 • mają zdolność do czynności prawnych,
 • uzyskały nienaganną opinię od powiatowego komendanta policji,
 • przeszły pozytywnie badania lekarskie i psychologiczne.

Kursy na ochroniarzy prowadzą w Olsztynie agencje ochrony oraz szkoły policealne i trwają one od kilkunastu tygodni do kilkunastu miesięcy – w zależności od trybu nauczania. Nauka obejmuje między innymi elementy samoobrony, techniki zabezpieczania imprez masowych, podstawy kryminalistyki i prawa. Kurs na ochroniarza kończy się egzaminem państwowym, sprawdzającym wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne kandydata.

Agencje ochrony – Olsztyn, praca

 W Olsztynie firmy ochroniarskie oferują zatrudnienie zarówno wykwalifikowanym ochroniarzom, jak i osobom dopiero stawiającym pierwsze kroki w tym zawodzie.

Zarobki różnią się w zależności od uprawnień i ciążącej na pracowniku odpowiedzialności. Ogólnopolska mediana wynagrodzeń ochroniarzy wynosi 2220  zł brutto. 25% najgorzej opłacanych osób otrzymuje pensję poniżej 2100 zł. Jedna czwarta najlepiej zarabiających może liczyć na stawkę wyższą niż 2790 zł.

Praca niepełnosprawnych – Olsztyn, ochrona

Choć ochroniarze powinni cechować się doskonałym zdrowiem i być w stanie interweniować w sytuacji zagrożenia, liczne oferty pracy w tym charakterze są kierowane do osób niepełnosprawnych. Wielu firmom to się po prostu opłaca – zatrudniając taką osobę mogą uzyskać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.

Nie ma przepisu zakazującego pracowania niepełnosprawnym w tym charakterze. Można się jednak zastanawiać, czy niektóre rodzaje niepełnosprawności – na przykład ruchowa czy niedowidzenie – nie uniemożliwiają właściwego wykonywania obowiązków służbowych ochroniarza. Niemniej w większości przypadków osoby niepełnosprawne, a także emeryci i renciści, są zatrudniani do pilnowania mienia.

Olsztyn praca w orzeczeniem

Olsztyn – praca z orzeczeniem

Niepełnosprawność nie musi oznaczać wykluczenia z życia zawodowego. Wiele osób z grupą inwalidzką znajduje pracę w tzw. zakładach pracy chronionej. Jakie możliwości w tym zakresie stwarza Olsztyn?

Olsztyn – niepełnosprawni

Bywa, że osoby niepełnosprawne mają trudności ze znalezieniem pracy. Może to wynikać nie z braku umiejętności czy wykształcenia, ale na przykład z powodu niedostosowania infrastruktury przedsiębiorstw do potrzeb niepełnosprawnych. Tymczasem jest mnóstwo zawodów, w których osoby „z orzeczeniem” mogą się doskonale sprawdzić. Ponadto wiele firm zatrudniających niepełnosprawnych może liczyć na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności: znaczną (pierwsza grupa inwalidzka), umiarkowaną (druga grupa inwalidzka) oraz lekką (trzecia grupa inwalidzka). Z każdym stopniem wiążą się określone udogodnienia w miejscu pracy. Wszystkie osoby niepełnosprawne mają prawo do:

 • dostosowania stanowiska pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do ich potrzeb (najpóźniej 3 miesiące od podjęcia pracy),
 • dodatkowej, 15-minutowej przerwy, liczącej się do czasu pracy.

Niepełnosprawni nie mogą również pracować w nocy (chyba że zgodzi się na to lekarz medycyny pracy) oraz mają prawo odmówić uczestniczenia w podróżach służbowych.

Osoby z pierwszą i drugą grupą inwalidzką mogą ponadto skorzystać z dodatkowych 21 dni wolnego na turnus rehabilitacyjny, leczenie bądź poddanie się badaniom. Zgodnie z Kodeksem pracy przysługuje im też 10 nadliczbowych dni urlopu wypoczynkowego. Co więcej, osoby takie nie powinny pracować dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Należy pamiętać, że dodatkowe dni wolne nie należą się osobom z trzecią grupą inwalidzką. Ponadto niepełnosprawni mogą pracować najwyżej przez 8 godzin dziennie (40 godzin tygodniowo), chyba że są zatrudnione w charakterze stróża mienia.

Olsztyn – orzekanie o niepełnosprawności

By korzystać z ulg i dofinansowania, osoba z grupą inwalidzką musi przedstawić w miejscu pracy dokument stwierdzający stopień jej niepełnosprawności. W Olsztynie orzeczenie o niepełnosprawności wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który ma swoją siedzibę przy ulicy Bema 5. Interesanci są przyjmowani w dni robocze w godzinach 7:00–15:00.

Do wniosku, którego wzór można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, należy dołączyć:

 • ważne zaświadczenie o stanie zdrowia wnioskującego, wystawione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę, wydane na potrzeby Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zaświadczenie to ulega przedawnieniu po 30 dniach,
 • kserokopię dokumentacji medycznej, notarialnie poświadczoną o zgodności z oryginałem,
 • dodatkowe dokumenty, które mogą wpłynąć na decyzję komisji.

Wniosku nie trzeba składać osobiście – możliwe jest również wysłanie go pocztą.

Należy też pamiętać, że samo orzeczenie o niepełnosprawności nie jest dokumentem wystarczającym do rozpoczęcia pracy. Niepełnosprawni muszą jeszcze uzyskać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia.

Olsztyn – zakłady pracy chronionej

Niepełnosprawni mogą podjąć zatrudnienie w zakładach pracy chronionej. Są to przedsiębiorstwa, których infrastruktura została specjalnie przystosowana do zatrudniania osób należących do różnych grup inwalidzkich. Zakłady pracy chronionej dostają dofinansowanie od PFRON-u na zakup odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, przystosowanie pomieszczeń do potrzeb niepełnosprawnych czy zorganizowanie dla nich szkoleń. Wysokość świadczenia jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności zatrudnionego, obowiązującego minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Warto pamiętać, że o dofinansowanie mogą ubiegać się również firmy z wolnego rynku, niemające statusu zakładów pracy chronionej. W takich przypadkach refundacja jest jednak niższa.

W Olsztynie praca „z orzeczeniem” jest możliwa między innymi w takich zakładach chronionych jak:

 • piekarnia,
 • wytwórnia sprzętu do pakowania,
 • agencja ochrony,
 • firma meblarska.

Olsztyn – praca niepełnosprawnych

W Olsztynie pracę z orzeczeniem o niepełnosprawności można znaleźć między innymi za pośrednictwem Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie, który przyjmuje bezrobotnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Warto też śledzić oferty pojawiające się na stronie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.

Olsztyńskie firmy oferują niepełnosprawnym na przykład pracę na stanowisku magazyniera, specjalisty ds. kadr czy w charakterze osoby sprzątającej.

dobra pora na zmianę pracy

Dobra pora na zmianę pracy

Mówi się, że pracownicy nie odchodzą z firmy, a raczej od szefa. Osobom, które dotknął problem długotrwałego bezrobocia i bardzo doceniają stabilność zatrudnienia, ciężko jest się przekonać do tego, że być może u innego pracodawcy może być lepiej.

Jakie sygnały jasno wskazują na to, że nastała najwyższa pora na szukanie nowej pracy w Olsztynie?

 • Po pierwsze, docierają do Ciebie informacje na temat znakomitych warunków u konkurencji. Gdzie indziej można zarobić więcej, a także liczyć na benefity.
 • Twój pracodawca nie przewiduje podwyżek, premii, a przy tym nie chce inwestować w szkolenia pracowników. Jednym słowem nie ma perspektyw na przyszłość. Wielu pracowników zmienia miejsce zatrudnienia, ponieważ czują się niedoceniani, a przy tym ich płace mocno odbiegają od średnich zarobków na danym stanowisku.
 • W zespole panuje kiepska atmosfera. Pracownicy nie umieją współpracować, a to skutkuje częstymi opóźnieniami w realizacji projektów. Ponadto plotkowanie i konflikty są na porządku dziennym.
 • Jeśli nie znosisz swojego szefa i czujesz, że przełożony nie traktuje Cię sprawiedliwe, warto pomyśleć o pracy dla innej firmy.
 • Zmianę miejsca zatrudnienia w Olsztynie warto wziąć pod uwagę także w sytuacji, kiedy dostrzegamy, że firma jest w kiepskiej kondycji. Jeśli traci poważnych klientów, a wypłaty zaczynają się spóźniać, to znak, że trzeba szybko uciekać.

Co nas powstrzymuje przed zmianą?

Wiele osób, mimo że może wysunąć wiele zastrzeżeń w stosunku do swoich szefów, nadal nie decyduje się na szukanie nowej pracy. Dla niektórych stabilny etat nawet za marne grosze liczy się bardziej niż niepewne stanowisko z możliwościami rozwoju. Do tego dochodzi świadomość, że trzeba od nowa przechodzić okres próbny, a to może też wiązać się z niższymi płacami. Czasem warto otworzyć się na nowe możliwości, ale to wymaga opuszczenia swojej strefy komfortu.

instytucje wspierające sztukę i edukację

Instytucje wspierające sztukę i edukację

Mieszkańcy Olsztyna mają do wyboru wiele form spędzania wolnego czasu, gdyż w mieście prężnie działają instytucje promujące sztukę oraz sport i rekreację. Mówiąc o sztuce i organizacji wydarzeń kulturalnych, należy wspomnieć o kilku placówkach.

 • Biuro Wystaw Artystycznych

To wiodąca galeria sztuki, która prowadzi działalność od przeszło 60 lat. BWA może poszczycić się świetnymi warunkami wystawienniczymi (dwie sale wystawowe). Galeria posiada też zbiory własne. Założeniem twórców tej instytucji jest popularyzacja sztuki współczesnej polskiej i zagranicznej, a wystawy prezentowane przez galerię obejmują różnego rodzaju formy artystyczne (m.in. fotografię, malarstwo, rzeźbę, performance oraz grafikę). BWA jest znana również jako organizator prestiżowych konkursów.

 • Miejski Ośrodek Kultury

Organizuje różnego rodzaju imprezy, a przy tym prowadzi działalność edukacyjną. Pod przewodnictwem MOK odbywają się koncerty, potańcówki oraz warsztaty językowe (poświęcone m.in. kulturze wileńskiej).

Edukacja w MOK

Mieszkańcom miasta, którzy chcą rozwijać swoje pasje lub realizować się w jednym z artystycznych zawodów, polecamy zapoznanie się z ofertą edukacyjną MOK-u. Kursy  obejmują fotografię, warsztaty plastyczne i taneczne, lekcje gry na instrumentach, a nawet introligatorstwo artystyczne i dziewiarstwo. Zdobycie dodatkowych kwalifikacji, zwłaszcza w niszowej dziedzinie, może w końcu sprawić, że wzrosną nasze szanse na znalezienie ciekawej pracy w Olsztynie.

Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności”

W ramach MOK działa również tzw. Muzeum Nowoczesności, koncentrujące się wokół propagowania wiedzy na temat zdobyczy cywilizacyjnych Warmii i Mazur. Placówka muzealno-edukacyjna mieści się w zabytkowym tartaku Raphaelsohnów, który w latach 2012-2013 został poddany rewitalizacji. Na terenie obiektu znajdują się wystawy poświęcone wynalazkom XIX wieku oraz laureatom nagrody Nobla. Ekspozycje nawiązują do odkryć związanych m.in. z budownictwem, transportem oraz życiem codziennym mieszkańców Warmii i Mazur.

gdzie się kształcić w Olsztynie

Gdzie kształcić się w Olsztynie?

Olsztyn to miasto, które daje wiele możliwości w zakresie kształcenia, zarówno na poziomie szkół średnich, jak i studiów wyższych. W sumie na obszarze miasta działa prawie 30 liceów ogólnokształcących, z czego połowę stanowią szkoły niepubliczne. Ponadto naukę można podjąć w technikum (dostępne kierunki kształcenia to m.in. technik elektryk, technik teleinformatyk,  mechanik pojazdów samochodowych, spedytor czy technik usług fryzjerskich) lub w szkole branżowej. Mieszkańcy Olsztyna mają szeroki wybór kształcenia w szkołach policealnych. Poza tym w mieście działa szkoła muzyczna oraz ośrodki doskonalenia nauczycieli. 

Studia wyższe dla młodzieży i seniorów

Olsztyn stanowi główny ośrodek akademicki województwa warmińsko-mazurskiego. Na terenie miasta działają uczelnie państwowe oraz prywatne, takie jak:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Tadeusza Kotarbińskiego,
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP,
 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego,
 • Wydział Zamiejscowy Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji,
 • filia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Mieszkańcy Olsztyna dobrze zdają sobie sprawę z tego, że na zdobywanie wykształcenia nigdy nie jest za późno. Z myślą o podnoszeniu poziomu życia osób starszych w mieście powstał:

 • Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 • Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury,
 • Jarocka Akademia Trzeciego Wieku.

Oferta edukacyjna Olsztyna jest bardzo bogata. Co roku do miasta przybywają tysiące studentów zainteresowanych nauką na UWM. Jednak zanim wybierzemy kierunek kształcenia, warto sprawdzić prognozy dla rynku pracy. To zapotrzebowanie na zawody powinno być jedną ze wskazówek, przy podejmowaniu tak ważnych decyzji życiowych. Osoby, które zapoznały się z barometrem zawodów dobrze wiedzą, że oferty pracy w Olsztynie czekają głównie na fachowców. Z kolei absolwenci takich kierunków humanistycznych, jak historia, filozofia czy politologia, mogą mieć wiele trudności w znalezieniu zatrudnienia.

chcesz dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej, pamiętaj o tych 6 rzeczach

Chcesz dobrze wypaść na rozmowie o pracę? Pamiętaj o tych 6 rzeczach!

Umiejętność zaprezentowania swoich mocnych stron w czasie rozmowy o pracę, jest bardzo przydatna. Dzięki temu pracodawcy wiedzą też, czy kandydat jest osobą odporną na stres. Poniżej znajduje się lista spraw, o których musisz pamiętać, jeśli chcesz dobrze wypaść podczas spotkania z rekruterem:

1. Dress code

Strój musi być dostosowany do sytuacji. Kandydatów na stanowisko inspektora skarbowego czy asystenta w kancelarii prawnej obowiązuje formalny wygląd. Najlepiej włożyć garnitur lub elegancki kostium. Jeśli szukamy mniej prestiżowej pracy lub działamy w wolnym zawodzie typu grafik czy fotograf, to możemy postawić na luźniejszy wygląd.

2. Punktualność

To podstawa przy każdym ważnym spotkaniu. Jeśli przybywamy na czas, to pokazujemy, że warto nam zaufać i że szanujemy czas rozmówcy. Nie warto też przyjeżdżać na miejsce zbyt wcześnie (np. godzinę przed czasem), ponieważ rekruter może być zajęty.

3. Wiedza na temat pracodawcy

Jeśli zależy Ci na pracy w Olsztynie, to przed każdą rozmową kwalifikacyjną powinieneś sprawdzać, czym zajmuje się firma, dla której chcesz pracować. W końcu w czasie rekrutacji często pada pytanie: „dlaczego chce Pan/Pani pracować akurat dla nas?”

4. Kultura osobista

Pamiętaj o zwrotach grzecznościowych i o wyłączeniu telefonu komórkowego. Pod żadnym pozorem nie przerywaj rozmówcy.

5. Znajomość CV

Kandydat musi umieć rozwinąć każdy punkt swojego CV, a także potrafić odpowiedzieć na najbardziej typowe pytania. Jeśli masz referencje lub portfolio, to zabierz je ze sobą, bo z pewnością zwiększą szanse na pracę w Olsztynie.

6. Przygotuj listę pytań do rekrutera

Zwykle pod koniec rozmowy kandydat ma szansę, aby zadać pytania rekruterowi. To dobry moment na to, aby dowiedzieć się, jak dokładnie wygląda zakres obowiązków na danym stanowisku, czy pracodawca przewiduje benefity, elastyczny czas pracy itp. Zadając konkretne pytania dotyczące oferty pracy, pokazujemy nasze zaangażowanie.

dla kogo praca zdalna

Dla kogo praca zdalna?

Nowoczesne technologie mają duży wpływ na rynek pracy. Oczywiście mogą one też kiedyś spowodować automatyzację wielu gałęzi gospodarki. Obecnie wpływ technologii i powszechnego dostępu do internetu, możemy odczuć, chociażby przeglądając oferty pracy zdalnej w Olsztynie.

W jakich zawodach można pracować z domu?

Tutaj wachlarz profesji jest coraz szerszy. Praca zdalna to domena specjalistów IT (zwłaszcza programistów, grafików, projektantów stron WWW), pozycjonerów, redaktorów, tłumaczy, księgowych i blogerów. Oczywiście telepraca to także zajęcie dla ankieterów oraz montażystów filmów video. Wiele osób pracujących z domu jest samozatrudnionych i zajmuje się m.in. prowadzeniem sklepu internetowego. Pracownicy korporacji coraz częściej mają pozostawiony do dyspozycji np. jeden dzień pracy zdalnej z całego pracującego tygodnia.

Praca zdalna to rozwiązanie idealne dla introwertyka czy dla osoby, która lubi pracować w ciszy i skupieniu. Taka forma zatrudnienia sprawia, że pracownik może uniknąć współpracy zespołowej czy publicznych prezentacji.

Zalety 

Zdecydowanie, osoby, które pracują zdalnie w Olsztynie, bardzo cenią sobie elastyczne godziny pracy i fakt, że mogą zaoszczędzić pieniądze na dojazdy, a przy okazji dłużej pospać. Telepraca to bardzo wygodna sprawa, zwłaszcza w przypadku studentów oraz młodych mam. Niektórzy są zdania, że praca poza biurem, z dala od współpracowników i marudnych klientów, jest zdecydowanie mniej stresująca niż etat w siedzibie firmy. Aktualnie można zauważyć, że istnieje silny trend do zatrudniania pracowników w formie zdalnej. Pracodawcy wiedzą, że mogą zaoszczędzić, dzięki wynajęciu mniejszej powierzchni biurowej.

Wady 

Z całą pewnością można powiedzieć, że nie każdy nadaje się do tego, by pracować zdalnie. Niestety niewiele osób potrafi się zmotywować, jeśli w pobliżu nie ma przełożonego. W pracy zdalnej liczy się samodyscyplina i świetna organizacja czasu. Jeśli pracujemy z domu, to musimy pamiętać o tym, aby umieć rozdzielić życie prywatne od zawodowego.

nowe miejsca w żłobkach szansą dla bezrobotnych rodziców

Nowe miejsca w żłobkach szansą dla bezrobotnych rodziców

W Olsztynie dostępnych jest kilkaset miejsc w żłobkach miejskich oraz prywatnych. Koszty korzystania z opieki tych placówek bywają bardzo zróżnicowane. Opłata za dziecko w żłobku miejskim wynosi niewiele ponad 200 złotych, gdy w żłobku prywatnym za taką samą usługę należy zapłacić co najmniej 600 złotych, a do tego wziąć pod uwagę koszt wyżywienia dziecka.

Projekt „Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców” o wartości 3 milionów złotych ma na celu stworzenie nowoczesnej placówki opiekuńczej, w której odnajdą się także dzieci niepełnosprawne. Dofinansowanie jest przeznaczone na modernizację Żłobka Miejskiego nr 4 przy ulicy Wyspiańskiego i jego utrzymanie w kolejnych latach. Na infrastrukturę ma zostać przekazane 1,3 miliona złotych. Z kolei na utrzymanie obiektu w latach 2019-2021 przeznacza się 1,76 miliona złotych. Środki na realizację projektu przyznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, a konkretnie mowa tu o działaniu „Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3”.

Sytuacja bezrobotnych rodziców

Bezrobocie wśród osób do 35 roku jest wysokie w porównaniu do innych kategorii wiekowych. Jeśli mowa o kobietach, to w dużej mierze, mamy tutaj na myśli młode matki, które po urodzeniu dziecka czy też po zakończeniu urlopu macierzyńskiego nie wróciły na rynek pracy. W tym momencie rozpoczyna się błędne koło, ponieważ  w większości żłobków publicznych niechętnie są przyjmowane dzieci bezrobotnych rodziców, a konieczność sprawowania opieki nad maluchem, wyklucza możliwość uczestniczenia w rekrutacjach w Olsztynie.

Programy takie jak ten opisany powyżej, stanowią element polityki prorodzinnej rządu i z pewnością pomogą wielu młodym rodzicom. Jednak warto pamiętać, że ofert pracy teraz nie brakuje, a w przypadku etatu, gdzie pracodawca ma do zaoferowania wynagrodzenie w granicach najniższej krajowej, może być ciężko o pracownika. W końcu warunki socjalne w Polsce się poprawiają i nie każdy podejmie się takiej pracy w Olsztynie, mając świadomość, że może stracić wszystkie dodatki socjalne.

jak rekrutować najzdolniejszych

Jak rekrutować najzdolniejszych – 5 wskazówek

Coraz częściej słyszymy o rynku pracownika, a badania wskazują, że nawet 2/3 polskich przedsiębiorstw może mieć problemy z rekrutowaniem odpowiednich pracowników. Nie mówimy tu tylko o specjalistach ze znajomością języków obcych, programistach czy inżynierach, ale też o pracownikach, którzy nie mają wysokich kwalifikacji zawodowych.

Networking

Mądry pracodawca wie, że opłaca się inwestować w zasoby ludzkie. Jak zatem dotrzeć do najlepszych kandydatów? Zawsze można zacząć od networkingu, czyli pracy z polecenia. W obecnych czasach wiele firm tworzy programy rekomendacji, dzięki którym pracodawcy szybciej docierają do specjalistów. Dzięki wykorzystaniu znajomości branżowych można zaoszczędzić czas i pieniądze.

Portale społecznościowe

Wielu headhunterów szuka najzdolniejszych pracowników na portalach społecznościowych, a przedstawiciele deficytowych zawodów nawet nie muszą starać się o pracę w Olsztynie, bo propozycje przychodzą same. Profesjonalny profil to podstawa w tym przypadku.

Wydarzenia branżowe

Jeśli na Wasze oferty pracy w Olsztynie nie aplikuje zbyt wielu kandydatów, to może warto wziąć udział w jakimś ciekawym evencie? Może opłaci się zaprezentować na targach pracy albo zorganizować warsztaty dla przedstawicieli wybranego zawodu?

Agencje pośrednictwa pracy

Wiele firm korzysta z usług pośrednictwa pracy. Profesjonaliści wiedzą jak najszybciej dotrzeć do potencjalnych pracowników. Agencje dobrze sprawdzają się zwłaszcza przy werbowaniu chętnych do pracy sezonowej.

Atrakcyjna oferta pracy

Dałeś ogłoszenie o pracę, ale odzew jest słaby? Koniecznie trzeba zadbać o to, aby oferty pracy w Olsztynie działały zachęcająco. Kandydat musi dostrzec nie tylko wymagania, ale też korzyści, jakie przyniesie mu zatrudnienie się w danej firmie. Treść ogłoszenia rekrutacyjnego może zawierać informacje o zapleczu socjalnym, możliwościach rozwoju i wynagrodzeniu. Nie powinno też w nim zabraknąć kilku słów na temat profilu działalności i sukcesów firmy.

Najnowsze oferty pracy:

  Technik / Specjalista ds. pomiarów

  Miejsce pracy: Olsztyn Obowiązki:Wykonywanie pomiarów geometrii części zakupowych i wyrobów gotowych,Analiza, interpretacja, raportowanie i archiwizacja wyników pomiarówNadzór nad sprzętem pomiarowym w zakładzie i laboratorium,Prowadzenie kontroli...

  >> Pokaż szczegóły oferty

  Pracownik Działu Produktów Świeżych

  wiesz jak dbać o jakość produktów,lubisz kontakt z klientami i potrafisz im doradzić.dostrzegasz i reagujesz na ich potrzeby,jesteś zaangażowany i działasz odpowiedzialnie,potrafisz pracować w zespole.codziennie dbasz o ekspozycję produktów...

  >> Pokaż szczegóły oferty

  Kasjer / Kasjerka

  zawsze uśmiechem witasz klientów i rozumiesz ich różnorodność,działasz odpowiedzialnie i chętnie podejmujesz inicjatywę,pracujesz sumiennie i świetnie organizujesz swoje zadania,tworzysz przyjazną atmosferę.zapewniasz komfort zakupów i obsługę...

  >> Pokaż szczegóły oferty
WIĘCEJ OFERT PRACY
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE